كراجأن تهاي مليهت بهوا تيكا فركارا اكن منجادي فكتا اوتام اونتوق موجودكن كأمانن دسلاتن يغمنجادي سلوكن كفد تاسفوس تهاي دان تاسفوست 2010 مليسيا يايت فلاجران فمباغونن دان تناكا كماهيران دغن برارتي دغن ممبري جامينن مانيس اورغ ملايو اكن ملتقكن سنجات مريك مك كأمانن اكن كمبالي وجود دفطاني

رامي يغدفردايا باكي اورغ بياس ايت اداله فركارا بياس تتافي باكي فارتي فرجواغن فطاني تراوتام يغ مغاكو ديريث فولو جوكاء ترليبت كيني لبه دوا راتوس تناكا جورو راوات تيدق ادا كريجا دان فمباغونن جوكا تيدق ادا افكه فرتوبهن يغمنيوكوغ داسر ترسبوت اداكه مريك فجواغ اتو فون انجيغ فنجاجه مك جوافن ايت ترفولغله كفد فمباج كالين