, تنترا فمبيباسن فطاني ملتقكن سبواه بوم سبرات 15 كلغ دتندا اشارة كمفوغ لافن ددائرة راغيت ولاية ناراتيوات افبيلا سمفيث تنترا تهاي دتمفت ترسبوت مك بوم ترسبوت ملتوف ميببكن 7 تنترا تهاي جدرا دان 3 درفداث فاره

فطاني فوست