,تنترا فمبيباسن فطاني ممبوات سراغن هندف ترهادف سبواه كندر أن تنترا تهاي ددائرة بنداغ ستار دولاية جالا دغن ملتوف سبواه بوم كمدين ملفسكن تمباكن دان برلاكو فرتمفوران سلاما 10 مينيت ميببكن سئورغ تنترا تهاي ماوت دان 4 جدرا فاره

فطاني فوست