جالا

سبواه بوم ملتوف دبلاكغ فجابت فوليس ددالم بندار جالا ميببكن دوا فوليس جدرا فاره دان كريتا مريك روسق تروك

دساتو كجادين لاين سئورغ كاكي تاغن كراجأن تهاي دتيمبق ماتي دليدوغ دائرة بندار جالا