بوم ملتوف دتفي سبواه جالن مغاقيبت دوا تنترا تهاي ماوت دان تيكا مغالامي جدرا فاره, فراستيوا ترسبوت برلاكو دكمفوغ ماروات ددائرة فاناريت دولاية فطاني , بوم سبرات 15 كلغ...
Continue Reading »