لبه 200 اورغ فمبنتو جوروراوات تيدق ادا كريجا

كراجأن تهاي مليهت بهوا تيكا فركارا اكن منجادي فكتا اوتام اونتوق موجودكن كأمانن دسلاتن يغمنجادي سلوكن كفد تاسفوس تهاي دان تاسفوست 2010 مليسيا يايت فلاجران فمباغونن دان تناكا كماهيران...
Continue Reading »

تنترا تهاي سئورغ ماتي دان ساتو لاكي جدرا

سئورغ تنترا تهاي دان سئورغ لاكي جدرا فاره افبيلا فجواغ فمبيباسن فطاني ممبوات سراغن ,كجادين ترسبوت برلاكو دكمفوغ لاهار ددائرة جريغا ولاية ناراتيوات كجاين تمبوق منيمبوق دان سراغن بوم...
Continue Reading »

فمبونهن كتوا2 كمفوغ اداله داسر بارو باكي كراجأن تهاي

كراجأن تهاي مغمبيل لغكه بارو ددالم فوليسيث اونتوق مندافت سوكوغن رعيت فوليسي بارو اين اياله ممبونه كتوا2 كمفونج سفرتي كمنان دان تؤنيبان كمدين منودوه فجواغ سباكي فيهق يغ برتغكوغ...
Continue Reading »